Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do św. Ojca Dominika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

Święty Patriarcho Dominiku, módl się za nami.

Imieniem Pańskim uprzywilejowany, módl się za nami.

Przez Matkę Bożą synem nazwany, módl się za nami.

Światło Kościoła Bożego, módl się za nami.

Oświecenie świata całego, módl się za nami.

Pochodnio wiary gorejąca, módl się za nami.

Gwiazdo od wieków jaśniejąca, módl się za nami.

Heroldzie słowa Bożego, módl się za nami.

Różo cierpliwości, módl się za nami.

Zbawienia ludzkiego pragnący, módl się za nami.

Męczeństwa pożądający, módl się za nami.

Mężu ewangeliczny, módl się za nami.

Przykładzie głębokiej pokory, módl się za nami.

Miłośniku posłuszeństwa, módl się za nami.

Naśladowco Chrystusowego ubóstwa, módl się za nami.

Filarze zakonności, módl się za nami.

W cnoty wszelkie bogaty, módl się za nami.

Żarliwy kaznodziejo, módl się za nami.

Zwiastunie świętej ewangelii, módl się za nami.

Chorób ciała i duszy lekarzu doskonały, módl się za nami.

Opiekunie ubogich i strapionych, módl się za nami.

Niezmordowany chwalco Maryi, módl się za nami.

Krzewicielu Różańca Świętego, módl się za nami.

Z niewinności życia Aniele, módl się za nami.

Zakonów trzech mądry Założycielu, módl się za nami.

W nawracaniu dusz gorliwy Apostole, módl się za nami.

W głoszeniu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto, módl się za nami.

W umartwieniu ciała przedziwny męczenniku, módl się za nami.

Wielością cnót chwalebny Wyznawco, módl się za nami.

Światłem nauki prawdziwy Doktorze, módl się za nami.

Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico, módl się za nami.

Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze, Nauczycielu i Wodzu, módl się za nami.

Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali módl się za nami.,

Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli, módl się za nami.

Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli, módl się za nami.

Abyśmy Kościołowi świętemu użyteczni byli, módl się za nami.

Abyśmy w niewinności żyli, módl się za nami.

Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości wolni byli, módl się za nami.

Abyśmy od nagłej i niespodziewanej śmierci byli zachowani, módl się za nami.

Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili, módl się za nami.

Abyśmy w godzinie śmierci do chwały wiekuistej przyjętej zostali, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami święty Ojcze Dominiku.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.