Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Litania do Eucharystii

Eucharystia stoi w centrum życia Kościoła, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Eucharystia jednoczy niebo z ziemią, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Eucharystia zawiera w sobie i przenika całe stworzenie, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Dar Eucharystii nie ogranicza się tylko do przeszłości, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie musi wyczekiwać zaświatów, aby otrzymać życie wieczne, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Ci, którzy przyjmują Eucharystię, otrzymują przedsmak przyszłej pełni, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

W Eucharystii Chrystus sprawia, że Jego obecność w uczcie i ofierze jest obietnicą ludzkości odnowionej Jego miłością, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Wszyscy, którzy uczestniczą w Eucharystii, muszą podjąć zadanie zmiany życia, aby stało się ono całe eucharystyczne, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Kościół wzrasta zawsze wtedy, kiedy na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyża, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Poprzez ofiarę eucharystyczną ciągle odnawia się i zacieśnia zjednoczenie z Chrystusem, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

W komunii sakramentalnej Chrystus przyjmuje każdego z nas i zacieśnia z nami więzi przyjaźni, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Komunia eucharystyczna w najwspanialszy sposób przynosi wcielenie w Chrystusa, ustanowione w chrzcie świętym przez dar Ducha Świętego, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Ziarnom rozdziału między ludźmi głęboko zakorzenionym z powodu grzechu przeciwstawia się moc Ciała Chrystusa odradzająca jedność, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Kult, którym otaczana jest Eucharystia poza mszą świętą, ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. , nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Tajemnica komunii jest tak doskonała, że prowadzi do szczytu wszelkich dóbr, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

W komunii eucharystycznej znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

W komunii eucharystyczne dosięgamy Boga w Trójcy Jedynego i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Eucharystia jest szczytem życia duchowego i celem wszystkich sakramentów, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Wspólnota prawdziwie eucharystyczna nie może się zamykać w sobie, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Eucharystia tworzy komunię i rodzi komunię, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Eucharystia jest darem, który Boski Oblubieniec nieustannie czyni z siebie dla Kościoła -Oblubienicy, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Do chleba anielskiego nie można się zbliżać bez pokory, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Eucharystia zapewnia pokarm nie tylko poszczególnym osobom, lecz i całym ludom, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Eucharystia kształtuje kultury inspirujące się chrześcijaństwem, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Ku temu najświętszemu sakramentowi może nas prowadzić Maryja, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Maryja jest “niewiastą Eucharystii” w całym swoim życiu, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Eucharystia jest tajemnicą wiary, która zmusza nas do najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Istnieje głębokie podobieństwo między fiat wypowiedzianym przez Maryję i amen, które wypowiada każdy wierny przyjmujący Ciało Pańskie, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Pamiątka śmierci Chrystusa w Eucharystii oznacza ciągły dar Maryi jako naszej Matki, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Wpatrując się w Maryję, poznajemy przemieniającą siłę obecną w Eucharystii, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Najświętsza Eucharystia jest skarbem Kościoła, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Najświętsza Eucharystia jest sercem Kościoła, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Najświętsza Eucharystia jest rękojmią spełnienia, którego pragnie każdy człowiek, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

Każde pragnienie świętości musi czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

W tym sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

W Eucharystii Chrystus wędruje razem z nami jako nasza moc i nasz wiatyk w podróży, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

W Eucharystii Chrystus czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich, nakarm nas swoim Ciałem, Panie.

 

Ojcze nasz…

 

K. Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.

W. Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

 

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki. Daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.