Aplikacja na Androida modlitwa
powrót do poprzedniej strony

Biblijna Litania do Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Nowa Ewo, której Syn zdeptał głowę pradawnego węża, módl się za nami.

Córko Abrahama, Dziewico, Córo Syjonu, módl się za nami.

Dziewico mająca porodzić, którą Eliasz proroczo kontemplował w obłoku, módl się za nami.

Dziewico z Nazaretu, módl się za nami.

Oblubienico Józefa sprawiedliwego, módl się za nami.

Pozdrowiona przez Anioła Matko Pana, módl się za nami.

Pokorna służebnico Pańska, módl się za nami.

Dziewico, w której łonie Słowo stało się ciałem, módl się za nami.

Dziewico, Matko Emmanuela, módl się za nami.

Matko w mocy Ducha Świętego, módl się za nami.

Matko Syna Najwyższego, módl się za nami.

Matko Syna Dawidowego, módl się za nami.

Matko Króla Izraela, módl się za nami.

Matko Mesjasza, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Matko, którą pasterze znaleźli w Betlejem razem z Józefem i Dzieciątkiem, módl się za nami.

Matko, która rozważałaś wszystko w swoim sercu, módl się za nami.

Matko, która poznałaś, co to wygnanie, módl się za nami.

Matko, która ofiarowałaś Jezusa w świątyni, módl się za nami.

Matko, której serce przeniknął miecz, módl się za nami.

Matko, która zaprowadziłaś Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy, módl się za nami.

Matko, której Jezus był poddany w Nazarecie, módl się za nami.

Matko modląca się w Kanie, módl się za nami.

Matko, która zapraszasz do czynienia tego, co Jezus mówi, módl się za nami.

Matko stojąca pod krzyżem Syna, módl się za nami.

Matko umiłowanego ucznia Pańskiego, módl się za nami.

Błogosławiona między niewiastami, módl się za nami.

Chwało Jeruzalem, módl się za nami.

Pociecho Izraela, módl się za nami.

Chlubo naszego narodu, módl się za nami.

Błogosławiona, która uwierzyłaś w słowa Pana, módl się za nami.

Błogosławiona przez wszystkie pokolenia, módl się za nami.

Tobie Wszechmocny uczynił wielkie rzeczy, módl się za nami.

Trwająca na modlitwie razem z Apostołami, módl się za nami.

Niewiasto obleczona w słońce, módl się za nami.

Niewiasto, na której głowie spoczywa wieniec z gwiazd dwunastu, módl się za nami.

Obrazie Nowego Jeruzalem, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, miłośniku życia, Ty przez miłość i wierność objawiasz się w historii człowieka, aby przemieniać jego ograniczenia i grzechy. Dzięki Ci składamy za Twoją uprzedzającą miłość, którą dałeś nam poznać w Abrahamie, naszym ojcu w wierze, w sprawiedliwych niewiastach i prorokach, oraz - gdy nadeszła pełnia czasów - w Jezusie, Twoim Synu, narodzonym z pokornej Dziewicy. Przez Jego pośrednictwo błagamy Cię, daj nam Twojego Ducha Pocieszyciela, abyśmy otwarci na wydarzenia naszej historii, umieli dostrzegać i umacniać każdy słuszny przejaw wolności, nadziei i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.